تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 11185
تاریخ انتشار : پ, 1392/11/24 - 20:42
وهابیت در جمهوری آذربایجان (ریشه ها و پیامدها)

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ﺟﻤهوري ھﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ آﺳﯿﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﻗﻔﻘﺎز از اھﺪاف ﻧﻮﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت اﻓﺮاطﻲ ـ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﻮﻳﮋه وھﺎﺑﯿﺖ ﺑﺸﻤﺎر آﻣﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رھﺒﺮان این گروههای افراطی ﻗﺮار ﮔﺮﻓت. در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ ﻧﯿﺰ ﺟﻤهﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻛﺸﻮرھﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪ و اﻓﺮاد و ﮔﺮوھهاي وھﺎﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﻲ در آن ﺷﺪﻧﺪ.

به گزارش پایگاه خبری آران مغان، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ﺟﻤهوري ھﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ آﺳﯿﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﻗﻔﻘﺎز از اھﺪاف ﻧﻮﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت اﻓﺮاطﻲ ـ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﻮﻳﮋه وھﺎﺑﯿﺖ ﺑﺸﻤﺎر آﻣﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رھﺒﺮان این گروههای افراطی ﻗﺮار ﮔﺮﻓت . در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ ﻧﯿﺰ ﺟﻤهﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻛﺸﻮرھﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪ و اﻓﺮاد و ﮔﺮوھهاي وھﺎﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﻲ در آن ﺷﺪﻧﺪ. دﻻﻳﻞ و زﻣﯿﻨﻪ ھﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوھها و ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎي اﻓﺮاطﻲ ـ اﻧﺤﺮاﻓﻲ در ﺟﻤهﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن می توان گفت اﮔﺮﭼﻪ آذربایجان ﻛﺸﻮري اﺳﻼﻣﻲ و داراي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻣﺮوزه از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﺣﻮزه دﻳﻦ و دﻳﻨﺪاري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ فکری دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺳﺖ . در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻻﻳﻞ و اﺳﺒﺎب ﭘﯿﺪاﻳﺶ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣهﻢ و اﺳﺎﺳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ و رﻳﺸﻪ ھﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي اﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1 ـ ﺧﻼ دﻳﻨﻲ و اﻋﺘﻘﺎدي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد. 2 ـ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮي ﺳﻜﻮﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ در ﻛﺸﻮري ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﯿﺮو اھﻞ ﺑﯿﺖ (ع ) اﺳﺖ . 3 ـ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ دﻳﻦ و ﻣﺬھﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ ﻣﺴﺎوي ﺑﻮدن ھﻤﻪ ادﻳﺎن و ﻣﺬاھﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﺳﻮي دوﻟﺖ.
وھﺎﺑﯿﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﮔﺮوھها و ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﺎي دﻳﻨﻲ و ﻣﺬھﺒﻲ ﺟﻤهﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن وارد ﺷﺪه درﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻳﻦ ﺟﻤهﻮري ﻛﺮده و از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ نیرومندی برخودار است. ودر عین حال ﺟﻤهﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﻳﻚ اﻗﻠﯿﺖ ﺳﻨﻲ ﻣﺬھﺐ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻛﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه در ﺷهرهای زاﻛﺎﺗﺎﻻ ﺑﺎﻻﻛﻦ ﻗﻮﺳﺎر ﻗﻮﺑﺎ و... ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤهوري ھﺎي ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺟﻨﻮب روﺳﯿﻪ ازﺟﻤﻠﻪ داﻏﺴﺘﺎن و ﭼﭽﻦ در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد اﻳﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺴﻜﻲ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط و ﺣﻀﻮر وھﺎﺑﻲ ھﺎ در اﻳﻦ ﺟﻤهوري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت آﻧها در آن وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ و ﺑﺴﺘﺮھﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑهره ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ھﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ آن اﺷﺎره ﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺤﺮان ﺳﺎز ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﻲ وﻟﻮ ﻧﺴﺒﻲ ھﻢ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ھﻮاداران و ﭘﯿﺮواﻧﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﺷﺪه دو دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض دﻳﮕﺮ ھﻢ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ورود و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وھﺎﺑﻲ ھﺎ در ﺟﻤهوري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 1 ـ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭼﭽﻦ و ﺣﻀﻮر ﮔﺮوھهاي وھﺎﺑﻲ در ﻛﻨﺎر ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﭼﭽﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺮدد از اراﺿﻲ ﺟﻤهوري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎطﻲ. 2 ـ ﺟﻨﮓ ﻗﺮه ﺑﺎغ و ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد و ﮔﺮوھهاي اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺸﺎت وھﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎطﻖ درﮔﯿﺮي ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و با توجه به اینکه اعضا فرقه های تندرو دینی در قفقاز شمالی که از طرف روسیه مورد حمله و هجمه قرار گرفته و در نتیجه به قفقاز جنوبی و آذربایجان سرازیر می شوند به تدریج، شمار وهابی ها در جمهوری آذربایجان افزایش می یابد وهابی جمهوری آذربایجان با اعلام همبستگی با وهابی داغستان و قفقاز شمالی هدف خود را تشکیل خلافت اسلامی قفقاز اعلام کرده اند که خاک جمهوری آذربایجان و بخشهایی از قفقاز شمالی را شامل می‌شود.
هفته گذشته شیخ الاسلام قفقاز در نشستی خبری که در موضوع وهابی‌های آذری موجود در سوریه برگزار شد اطلاعاتی جالبی ارائه داد. از جمله این اطلاعات خبر وی در مورد وهابی بودن فرزندان برخی از مسئولین کشوری و حمایت این افراد ذی نفوذ از جریان وهابیت در داخل کشور بود.وی در این کنفرانس گفته بود: به نظرم من در این موضوع عمده گناه بر عهده طبقه متفکر کشور و مسئولان کشوری است. برخی از مسئولان در حالی به صندلی‌های ریاست تکیه زده‌اند که فرزندان آنها به همکاری با جریان‌های معارض پرداخته به این گروه‌های گرایش دارند.
پس از این سخنان بسیاری از رسانه‌های آذری به دنبال پاسخی برای این پرسش بوده‌اند که فرزندان کدام یک از مسئولان به وهابیت گرایش داشته و به حمایت از آنان می‌پردازند و نیز منابع مالی وهابیان کجاست.
بر اساس گزارش سایت خبری تحلیل «حق» جمهوری آذربایجان، یکی از وهابیان در گفتگو با خبرنگار این پایگاه به شرط عدم افشا نامش گفته است که وهابیان این کشور دارای حسابی مشترک هستند که افراد متمکن در آن به واریز مبلغ اقدام می‌کنند و از این طریق مخارج گروه‌ها و نیز اعضای کم بضاعت به دست می‌آید.وی ادامه داده است که بسیاری از افراد این گروه در مراکز اقتصادی عمده جمهوری آذربایجان مانند مرکز تجاری «سدرک» و «بینه» مشغول به کار اقتصادی هستند.تعداد وهابی‌هایی که از جمهوری آذربایجان به سوریه گسیل شده‌اند،به استناد برخی از منابع خبری جمهوری آذربایجان از جمله آینس پرس تعداد آنها را بیش از 250 نفر عنوان کرده‌اند که عمدتا با جبهه تروریستی النصره وابسته به القاعده در سوریه همکاری می‌کنند.
«الخان مهدی یف» کارشناس آذری می‌گوید: در صورتیکه باکو این افراد افراطی را شناسایی و مجازات نکند، آنها برای ثبات جمهوری آذربایجان خصوصا پس از بازگشت به کشور خطرناک خواهند بود.
جمشید نوریف سیاست مدار آذربایجانی معتقد است.افزایش وهابی ها در مدت زمان اندک می تواند مشکلات بسیاری برای مردم آذربایجان ایجاد کند. یکی از راه های جلوگیری و مقابله با این مشکلات، تدریس دین اسلام در مدارس متوسطه می باشدو اسلام راستین باید از طرف علما و دانشمندان دینی تبلیغ شود. دین اگر به گونه ای که هست تبلیغ نشود، می تواند برای آذربایجان مشکلات بسیاری ایجاد کند. علاوه بر وهابی ها، فرقه های دینی خارجی هم در حال افزایش می باشد. این هم برای آذربایجان خوب نیست. فرقه های تندرو می توانند آذربایجان را میدان درگیری و کشمکش خود قرار دهند و برای این کار، شرایط مناسب و مساعد در جمهوری آذربایجان وجود دارد.
انتهای پیام/

ارسال نظر